Algemene voorwaarden Aryana huismiddelen

 1. 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Aryana en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Aryana en de consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Aryana zijn overeengekomen.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Aryana is de handelsnaam die bij de KvK is bijgeschreven op naam van Praktijk Oprecht Rechtop.

 1. Het aanbod
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Aryana gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 1. De overeenkomst
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Aryana passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Aryana voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Aryana daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Aryana kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Aryana op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Aryana gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Aryana zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen of ingezien, beschikbaar stellen
  • het bezoekadres van de vestiging van Aryana waar de consument met klachten terecht kan;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. Herroepingsrecht
 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Aryana mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De genoemde bedenktijd (14 dagen) gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, gaat de genoemde bedenktijd (14 dagen) in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 1. Bedenktijd van de consument
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 1. Uitoefening van het herroepingsrecht
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via schriftelijke, digitale of telefonische wijze aan Aryana.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in de vorige lid bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan iemand van Aryana.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, redelijkerwijs in originele staat en verpakking.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 1. Verplichtingen van Aryana bij herroeping
 • Aryana vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Aryana mag wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

Aryana kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 1. Prijzen
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 • Aryana heeft het recht om de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten te wijzigen als gevolg van schommelingen financiële markt, verandering in btw-tarief of enig andere reden voor prijswijziging.

 1. Nakoming overeenkomst en extra garantie
 • Aryana staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 1. Levering en uitvoering
 • Aryana zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Aryana kenbaar heeft gemaakt. Wanneer dit adres niet blijkt te kloppen, is de consument verantwoordelijk voor de kosten om het pakket opnieuw toe te sturen.
 • Voor verzending van een bestelling brengt Aryana verzendkosten in rekening zowel in als buiten Nederland. Dit bedrag is buiten Nederland afhankelijk van het land van bezorging. Bestellingen anders dan in Nederland, worden daarom via e-mail opgenomen en afgehandeld.
 • Met inachtneming van wat in deze algemene voorwaarden is vermeld, streeft Aryana ernaar om geaccepteerde bestellingen binnen twee werkdagen (48 uur), doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Leveringstijden die genoemd worden op de website zijn indicatief, maar worden ten alle tijden nagestreefd door Aryana. In de regel worden leveringen de volgende dag na verzending bezorgd bij de consument of een vooraf aangewezen en bij Aryana bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal Aryana het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Aryana tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en bij Aryana bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Betaling
 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering van de bestelling.
 • Betalingen van bestellingen bij Aryana kunnen gedaan worden via de betaalmethode van: iDeal.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Aryana te melden.
 • Na een betaalde bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail van Aryana, met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

 

 1. Klachtenregeling
 • Aryana beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 werkdagen nadat de consument de bestelling heeft ontvangen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Aryana.
 • Bij Aryana ingediende klachten wordt binnen een termijn van 48 uur een reactie gegeven met een bericht van ontvangst of beantwoording van de klacht. Uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, wordt de klacht beantwoord.
 • Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Aryana huismiddelen
van Alkemadelaan 1042
2597BJ  Den Haag

KvK: 27346322  o.v.v. Praktijk Oprecht Rechtop
BTW: NL0014 70154 B69

Telefoon: 070-3515415
E-mail: aryana@huismiddelen.nl

Back to top
Welkom

Natuurzuivere zelfzorgmiddelen

Aryana verkoopt kwalitatief hoogstaande zelfzorgmiddelen tegen eerlijke prijzen, omdat iedereen toegang moet hebben tot een gezonde en duurzame leefstijl.